เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ทต.บ้านโพธิ์

ข้อมูลพื้นฐานตำบล

ประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านโพธิ์

            ความเป็นมาของตำบลบ้านโพธิ์ แต่เดิม ชื่อตำบลนี้ คือตำบลบ้านบึง (หมู่ที่ 5 ในปัจจุบัน) โดยมีลักษณะเด่นเป็นบึงขนาดใหญ่ มีเกาะอยู่ตรงกลางน้ำ มีสัตว์น้ำเป็นจำนวนมาก มีประชาชนอาศัย แหล่งน้ำเป็นที่อยู่ที่ทำกิน และประกอบอาชีพทำการเกษตร (ทำนา) โดยมีหลักฐานชื่อตำบลนี้ คือเอกสารโฉนดที่ดินของประชาชนโบราณ ต่อมาเกิดต้นโพธิ์ที่ขึ้นอยู่ตามบึง อีก 3 แห่ง คือ บ้านโพธิ์ท่าทราย (หมู่ที่1) บ้านโพธิ์ตะวันตก (หมู่ที่2) และบ้านโพธิ์ตะวันออก (หมู่ที่3) ปัจจุบันรวมเรียกว่าแต่เพียงว่า "ตำบลบ้านโพธิ์" และได้ศึกษาข้อมูลจากครูศรีซึ่งท่านได้เล่าตามคนเก่าๆเล่าต่อๆกันว่า ประชาชนชาวบ้านโพธิ์เดิมอยู่ที่นครเวียงจันทร์ ได้อพยพจากนครเวียงจันทร์ เมื่อครั้งถูกตีแตก ย้ายมาอยู่ที่บ้านโคกหม้อบ้าง บ้านไทร บ้านพลูหลวง 

สภาพทั่วไปของตำบลบ้านโพธิ์ 

            อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ทางทิศตะวันตก ประมาณ 8 กม. ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและมีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ดินทั่วทั้งตำบล มีแหล่งน้ำธรรมชาติ คือคลองพันตำลึงซึ่งไหลผ่าน หมู๋ที่1 2 3 7 8 ซึ่งได้ทำการขุดลอกปรับปรุงใหม่เป็นบึงบ้านโพธิ์มีขนาดความจุ 2,174,083 ลูกบาศก์เมตร รหัส ส.พ. 24046 ก่อสร้างเสร็จเมื่อ 11 มิถุนายน พ.ศ.2542 สำนักงาน รพช กระทรวงมหาดไทย มอบบึงแห่งนี้ให้ประชาชนตำบลบ้านโพธิ์เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์และช่วยกันรักษา

อาณาเขตตำบลบ้านโพธิ์

ทิศเหนือ               ติดกับ ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

ทิศใต้                   ติดกับ ต.ดอนโพธิ์ทอง ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

ทิศตะวันออก         ติดกับ ต.โพธิ์พระยา ต.พิหารแดง ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี  จ.สุพรรณบุรี

ทิศตะวันตก           ติดกับ ต.ตลิ่งชัน ต.สนามคลี ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี  จ.สุพรรณบุรี

จำนวนประชากรของตำบลบ้านโพธิ์

จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 8,272 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,047 หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพของตำบลบ้านโพธิ์

อาชีพหลัก  ทำนา  รับจ้างทั่วไป

อาชีพรอง    ทำผลิตภัณฑ์ผักตบชวา

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบลบ้านโพธิ์

คลองพันตำลึง

วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก

Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์    สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 452006
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 452006

Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 452006

Copyright © 2018 All rights reserved.
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สอบถาม