เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ทต.บ้านโพธิ์
นางศศิธร พิมพ์รุน : หัวหน้าสำนักปลัด
นางศศิธร พิมพ์รุน
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวกุลภัสสรณ์ วจนะเสถียร : หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวกุลภัสสรณ์ วจนะเสถียร
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายไชยยา แก้วมณี : นิติกรชำนาญการ
นายไชยยา แก้วมณี
นิติกรชำนาญการ
นางสาวปิยะนาถ ศรีหาราช : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวปิยะนาถ ศรีหาราช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางลักษิกา เพ็งพูล : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางลักษิกา เพ็งพูล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสุภาพร พรมหนองโดก : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวสุภาพร พรมหนองโดก
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวพัชรา อุ่นจันดา : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวพัชรา อุ่นจันดา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาววรรณศร แก้วมณี : ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววรรณศร แก้วมณี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ว่าง) : ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(ว่าง)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวธิดาพร ศรีญาติแย้ม : ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางสาวธิดาพร ศรีญาติแย้ม
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
(ว่าง) : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางนาฎนภางค์ จอมพงษ์ : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางนาฎนภางค์ จอมพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพงษ์ศิลป์ ตู้เจริญ : พนักงานขับรถยนต์
นายพงษ์ศิลป์ ตู้เจริญ
พนักงานขับรถยนต์
นายสมเกียรติ จำปาเงิน : ภารโรง
นายสมเกียรติ จำปาเงิน
ภารโรง
นางพนม น้ำแก้ว : คนงาน
นางพนม น้ำแก้ว
คนงาน
นายวิโรจน์  สุดฉาย : คนงาน
นายวิโรจน์ สุดฉาย
คนงาน
นางสาวภัทราพร  อินทร์บุญ : พนักงานจ้างเหมา
นางสาวภัทราพร อินทร์บุญ
พนักงานจ้างเหมา
นางวัชลี มณีวงษ์ : พนักงานจ้างเหมา
นางวัชลี มณีวงษ์
พนักงานจ้างเหมา
นายสมปอง มณีวงษ์ : พนักงานจ้างเหมา
นายสมปอง มณีวงษ์
พนักงานจ้างเหมา
นายจารึก คงใจดี : พนักงานจ้างเหมา
นายจารึก คงใจดี
พนักงานจ้างเหมา
Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์    สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 198070
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 198070

Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 198070

Copyright © 2018 All rights reserved.
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์