เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ทต.บ้านโพธิ์
นายอำนาจ นกโต : ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์  รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นายอำนาจ นกโต
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวกุลภัสสรณ์ วจนะเสถียร : หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวกุลภัสสรณ์ วจนะเสถียร
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายไชยยา แก้วมณี : นิติกร
นายไชยยา แก้วมณี
นิติกร
นางสาวปิยะนาถ ศรีหาราช : นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวปิยะนาถ ศรีหาราช
นักทรัพยากรบุคคล
นางลักษิกา เพ็งพูล : นักพัฒนาชุมชน
นางลักษิกา เพ็งพูล
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวพัชรา อุ่นจันดา : เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพัชรา อุ่นจันดา
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุภาพร  พรมหนองโดก : นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวสุภาพร พรมหนองโดก
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาววรรณศร แก้วมณี : ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
นางสาววรรณศร แก้วมณี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
นางสาวกานดามณี จินดาเลิศ : ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวกานดามณี จินดาเลิศ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวธิดาพร ศรีญาติแย้ม : ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางสาวธิดาพร ศรีญาติแย้ม
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางนาฎนภางค์ จอมพงษ์ : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางนาฎนภางค์ จอมพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพงษ์ศิลป์ ตู้เจริญ : พนักงานขับรถ
นายพงษ์ศิลป์ ตู้เจริญ
พนักงานขับรถ
นายสมเกียรติ จำปาเงิน : นักการภารโรง
นายสมเกียรติ จำปาเงิน
นักการภารโรง
นางสาวนนท์นภา มาตรวิจิตร : คนงาน
นางสาวนนท์นภา มาตรวิจิตร
คนงาน
นางพนม น้ำแก้ว : คนงาน
นางพนม น้ำแก้ว
คนงาน
นายวิโรจน์ สุดฉาย : คนงาน
นายวิโรจน์ สุดฉาย
คนงาน
นางวัชลี มณีวงษ์ : พนักงานจ้างเหมา
นางวัชลี มณีวงษ์
พนักงานจ้างเหมา
นายจารึก คงใจดี : พนักงานจ้างเหมา
นายจารึก คงใจดี
พนักงานจ้างเหมา
นายสมปอง มณีวงษ์ : พนักงานจ้างเหมา
นายสมปอง มณีวงษ์
พนักงานจ้างเหมา
Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์    สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 115290
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 115290

Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 115290

Copyright © 2018 All rights reserved.
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์