เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ทต.บ้านโพธิ์
นางศศิธร พิมพ์รุน : หัวหน้าสำนักปลัด
นางศศิธร พิมพ์รุน
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวกุลภัสสรณ์ วจนะเสถียร : หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวกุลภัสสรณ์ วจนะเสถียร
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายไชยยา แก้วมณี : นิติกรชำนาญการ
นายไชยยา แก้วมณี
นิติกรชำนาญการ
นางสาวปิยะนาถ ศรีหาราช : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวปิยะนาถ ศรีหาราช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางลักษิกา เพ็งพูล : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางลักษิกา เพ็งพูล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสุภาพร พรมหนองโดก : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวสุภาพร พรมหนองโดก
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวพัชรา อุ่นจันดา : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวพัชรา อุ่นจันดา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาววรรณศร แก้วมณี : ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววรรณศร แก้วมณี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวธิดาพร ศรีญาติแย้ม : ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางสาวธิดาพร ศรีญาติแย้ม
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางนาฎนภางค์ จอมพงษ์ : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางนาฎนภางค์ จอมพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพงษ์ศิลป์ ตู้เจริญ : พนักงานขับรถยนต์
นายพงษ์ศิลป์ ตู้เจริญ
พนักงานขับรถยนต์
นายสมเกียรติ จำปาเงิน : ภารโรง
นายสมเกียรติ จำปาเงิน
ภารโรง
นางพนม น้ำแก้ว : คนงาน
นางพนม น้ำแก้ว
คนงาน
นางวัชลี มณีวงษ์ : พนักงานจ้างเหมา
นางวัชลี มณีวงษ์
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวปวันรัตน์สิรี เพ็งพูล : พนักงานจ้างเหมา
นางสาวปวันรัตน์สิรี เพ็งพูล
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวภัทราพร  อินทร์บุญ : พนักงานจ้างเหมา
นางสาวภัทราพร อินทร์บุญ
พนักงานจ้างเหมา
นายชินพรรธน์ เศรษฐกีรติชัย : พนักงานจ้างเหมา
นายชินพรรธน์ เศรษฐกีรติชัย
พนักงานจ้างเหมา
นายณัฐวุฒิ เกตุเหล็ก : พนักงานจ้างเหมา
นายณัฐวุฒิ เกตุเหล็ก
พนักงานจ้างเหมา
Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์    สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 313954
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 313954

Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 313954

Copyright © 2018 All rights reserved.
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สอบถาม