เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ทต.บ้านโพธิ์
นางสาวฐิภาพรรณ จันทสุ : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวฐิภาพรรณ จันทสุ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวเพียงฤทัย ว่องการกิจอุดม : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวเพียงฤทัย ว่องการกิจอุดม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวลัดดา จันทร์ไกร : คนงาน
นางสาวลัดดา จันทร์ไกร
คนงาน
นางสาวนิภาวรรณ มะลินิล : พนักงานจ้างเหมา-ธุรการ
นางสาวนิภาวรรณ มะลินิล
พนักงานจ้างเหมา-ธุรการ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
นางสาวฐิภาพรรณ จันทสุ : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการการสถานศึกษา
นางสาวฐิภาพรรณ จันทสุ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการการสถานศึกษา
นางสาววรัสฐยา คงสุข : ครู (คศ.2)
นางสาววรัสฐยา คงสุข
ครู (คศ.2)
นางสาวอัจจิมา อินทร์บุญ : ครู (คศ.2)
นางสาวอัจจิมา อินทร์บุญ
ครู (คศ.2)
นางสาวดรุณี สิงห์ดวง : ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวดรุณี สิงห์ดวง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(ว่าง) : ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(ว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวอนุสรา ชาวบ้านโพธิ์ : ผู้ดูแลเด็ก (จ้างเหมา)
นางสาวอนุสรา ชาวบ้านโพธิ์
ผู้ดูแลเด็ก (จ้างเหมา)
นางสาววันวิสา คณฑา : ผู้ดูแลเด็ก (จ้างเหมา)
นางสาววันวิสา คณฑา
ผู้ดูแลเด็ก (จ้างเหมา)
นางสาวเพ็ญนภา พรหมรส : ผู้ดูแลเด็ก (จ้างเหมา)
นางสาวเพ็ญนภา พรหมรส
ผู้ดูแลเด็ก (จ้างเหมา)
นายวิเชียร แก่นแก้ว : ผู้ช่วยนักสันทนาการ
นายวิเชียร แก่นแก้ว
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
นางสาวภัทธนันท์ ม่วงแช่ม : แม่บ้าน
นางสาวภัทธนันท์ ม่วงแช่ม
แม่บ้าน
นายสามาตร์ บัวทอง : คนสวน
นายสามาตร์ บัวทอง
คนสวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
(ว่าง) : หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ว่าง)
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวจิราภรณ์ เพิ่มพูล : ครู (คศ.2)
นางสาวจิราภรณ์ เพิ่มพูล
ครู (คศ.2)
นางชนธัญ จอมพงษ์ : ครู (คศ.1)
นางชนธัญ จอมพงษ์
ครู (คศ.1)
(ว่าง/รอกรมจัดสรร) : ครูผู้ดูแลเด็ก(ครูผู้ช่วย)
(ว่าง/รอกรมจัดสรร)
ครูผู้ดูแลเด็ก(ครูผู้ช่วย)
(ว่าง/รอกรมจัดสรร) : ครูผู้ดูแลเด็ก(ครูผู้ช่วย)
(ว่าง/รอกรมจัดสรร)
ครูผู้ดูแลเด็ก(ครูผู้ช่วย)
นางอัญชนา  ผลาเผือก : ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางอัญชนา ผลาเผือก
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(ว่าง/งบท้องถิ่น) : ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(ว่าง/งบท้องถิ่น)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นายสำเริง ขุนจันทร์ดี : ภารโรง
นายสำเริง ขุนจันทร์ดี
ภารโรง
นายสุชาติ แก่นแก้ว : ยาม
นายสุชาติ แก่นแก้ว
ยาม
นายนิรัน พันธ์ชาติ : คนสวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นายนิรัน พันธ์ชาติ
คนสวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์    สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 452002
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 452002

Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 452002

Copyright © 2018 All rights reserved.
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สอบถาม