เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ทต.บ้านโพธิ์
นางสาวศศิประภา อนุช : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวศศิประภา อนุช
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวเพียงฤทัย ว่องการกิจอุดม : นักวิชาการศึกษา
นางสาวเพียงฤทัย ว่องการกิจอุดม
นักวิชาการศึกษา
นางจิราภรณ์ จอมพงษ์ : ครู
นางจิราภรณ์ จอมพงษ์
ครู
นางสาววรัสฐยา คงสุข : ครู
นางสาววรัสฐยา คงสุข
ครู
นางชนธัญ จอมพงษ์ : ครู
นางชนธัญ จอมพงษ์
ครู
นางสาวอัจจิมา อินทร์บุญ : ครู
นางสาวอัจจิมา อินทร์บุญ
ครู
นางอัญชนา ผลาเผือก : ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางอัญชนา ผลาเผือก
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวณัฏฐณิชา ปานชา : ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวณัฏฐณิชา ปานชา
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวดรุณี สิงห์ดวง : ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวดรุณี สิงห์ดวง
ผู้ดูแลเด็ก
นายสุชาติ แก่นแก้ว : คนงาน
นายสุชาติ แก่นแก้ว
คนงาน
นายสำเริง ขุนจันทร์ดี : พนักงานจ้างเหมา
นายสำเริง ขุนจันทร์ดี
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวนิภาวรรณ มะลินิล : พนักงานจ้างเหมา
นางสาวนิภาวรรณ มะลินิล
พนักงานจ้างเหมา
Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์    สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 115288
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 115288

Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 115288

Copyright © 2018 All rights reserved.
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์