เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ทต.บ้านโพธิ์

สินค้า OTOP

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
 
        ตำบลบ้านโพธิ์มีลักษณะพื้นที่ราบลุ่ม มีคลองไหลผ่านหมู่บ้าน เหมาะกับการทำเกษตรและสวนเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่อุดมสมบูรณ์อีกทั้งมีแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่เรียกว่าบึงบ้านโพธิ์
ชาวบ้านโพธิ์เดิมอยู่ที่นครเวียงจันทน์ได้อพยพจากนครเวียงจันทน์เมื่อครั้งถูกข้าศึกตีแตกมาอยู่ที่บ้านพลูหลวงในครั้งนั้น จำนวนกว่า 1,000 กว่าครัวเรือน ได้เข้าไปถากถางทำมาหากิน ซึ่งต่อมาได้แยกย้ายจากบ้านพลูหลวงไปอยู่ในพื้นที่บ้านโพธิ์ ซึ่งมีต้นโพธิ์เป็นจำนวนมาก ดังนั้นคนบ้านโพธิ์จึงเป็นคนลาวเวียงซึ่งมีเชื้อสายมากจากเวียงจันทน์


ประวัติความเป็นมาของนวัตวิถี
 
          รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคมที่มุ่งสร้างรายได้และความเจริญความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงาน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบหลักส่งเสริมการทำงาน OTOP โดยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุน ส่งเสริม ยกระดับผลิตภัณฑ์และพัฒนาช่องทางการตลาดที่หลากหลาย จำเป็นต้องมีการผลักดันขายสินค้า OTOP ออกจากชุมชนเพียงด้านเดียวสู่การเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ตามความต้องการโดยการขายสินค้าอยู่ในชุมชน       ที่มาจากการท่องเที่ยว โดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้
          ทั้งนี้ครอบครัวและลูกหลานได้อยู่ร่วมกันและช่วยกันผลิต ผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายในชุมชนและนอกชุมชนเพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีชวนกันคิด ชวนกันทำ ผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวระดับชุมชนที่มีเสน่ห์ดึงดูและมีคุณค่าเพียงพอให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้เงินในทุกกิจกรรมของชุมชนซึ่งรายได้จะกระจายอยู่ในชุมชน ทุกคนมีความสุข เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง “ภายใต้ OTOP นวัตวิถี ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย”


เป้าหมาย
  1. สร้างตลาดที่ชุมชน ดึงคนเข้าหมู่บ้าน ด้วยชุมชนท่องเที่ยว
  2. พัฒนาคุณภาพ ยกระดับมาตรฐาน OTOP กลุ่มผลิตภัณฑ์ ให้พร้อมขายสร้างรายได้มากขึ้น
  3. พัฒนาชุมชนท่องเที่ยว ให้มีการกระจายรายได้ หมุนเวียนเพิ่มขึ้น
คำกลอน ตำบลบ้านโพธิ์

หลวงพ่อดำขึ้นชื่อ                  เลื่องลือปู่ชีปะขาว
โดเด่นวัฒนธรรมไทยลาว         ของหวานของคาวมากมี
แกงคั่วหอยขม แกงส้มหลดบัว  ปลาส้มโบราณ น้ำพริกหลากสี
แกงบอน ปลาร้า สุดเปรมปรีดิ์   อากาศดีดีนั่งรถอีแต๋นชมทุ่งนา
เที่ยวบึงบ้านโพธิ์ดูดอกบัวแดง   ขี่จักรยานออกแรงกำลังขา
พักเหนื่อยนวดเส้นคลายกายา   ดื่มน้ำสมุนไพรพาชื่นใจ
ชมการทอเสื่อสานกระเป๋า       ทั้งผักตบและเชือกสานสีสดใส
ประเพณีสารทลาวแห่งรวมใจ  ระบือไกลงานแข่งเรือถ้วยประราชทาน
 
คำขวัญ

บึงบ้านโพธิ์อู่ข้าวอู่น้ำ             อร่อยล้ำของคาวหวาน
ไหว้หลวงพ่อดำในตำนาน        สุดเบิกบานนั่งอีแต๋นชมบัวแดง

 
Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์    สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 98290
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 98290

Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 98290

Copyright © 2018 All rights reserved.
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์